השלב הראשון וההכרחי לקבלת תמלוגים באמצעות תל”י הוא שמירת זכויות ביצירה, כלומר הכנסת “סעיף תלי” בכל הסכם ההתקשרות בין היוצר לבין מזמין העבודה או מי שמבקש לעשות בה שימוש. ללא הוכחת שמירת זכויות, החבר אינו זכאי לתמלוגים מתל”י בגין היצירה.

כדי לוודא ששמירת הזכויות נעשתה כנדרש, וכן, שאין הוראות או סעיפים אחרים בהסכם ונספחיו שסותרים את “סעיף תלי”, תלי מעניקה לחבריה ייעוץ משפטי, ללא תשלום, במסגרתו, עורכי הדין של תלי בודקים את טיוטת ההסכם ובמידת הצורך מנסחים תיקונים.  

חשוב להדגיש שהייעוץ המשפטי שתלי מעניקה לחבריה מתמקד בשמירת זכויות בלבד.

במקרים בהם ההתקשרות נעשתה בעל-פה  והיוצר לא ויתר על זכויותיו הרלוונטיות לתמלוגים, היוצר מוזמן לחתום, מול אחד מעורכי הדין של תלי, על תצהיר (מסמך משפטי מחייב) שמעיד על כך.

ברגע שנקבע כי הזכויות נשמרו, היוצר ישתתף בחלוקת תמלוגים שתל”י מבצעת בגין השימושים השונים שייעשו ביצירתו – מיום הולדתה ועד מותו; וגם הלאה, 70 שנה אחרי מותו, ליורשיו.

בנוסף ובהתאם להנחיות הרשות לתחרות, נדרש היוצר לאשר את העברת הזכויות לתלי באופן פרטני, בגין כל יצירה ויצירה, ולאשר את המידע אודותיה – כפי שנרשם במסד הנתונים של תלי: הסוגה, משך היצירה וחלוקת האחוזים בין היוצרים ביצירה.

תהליך אישור היצירה מתבצע ב’אזור האישי‘ של היוצר באתר תלי.