חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

En

אזור אישי

חיפוש

En

האם כל יצירה אורקולית מזכה את יוצריה בתמלוגים?

לא. תלי מייצגת רפרטואר הכולל את זכויות התסריט והבימוי בסוגות הכלליות הבאות: יצירות דרמטיות, יצירות תיעודיות, וידיאו קליפים.

האם ניתן לחשב מראש את גובה התמלוגים שיתקבל בגין שימוש ביצירה?

לא. חישוב התמלוגים נעשה בהתאם לדמי הרישיון של  הגורם המשתמש ביצירות המשתייכות לרפרטואר החברה, ועל סמך השימושים שעשה אותו גורם בכלל היצירות שזכויותיהן מיוצגות על ידי תלי. חלקו של כל יוצר ב"עוגת התמלוגים" נקבע בהתאם לפרמטרים המפורטים ב'מסמך הגדרות רפרטואר תלי'), בהם: משך היצירה, רצועת השידור, תדירות השידור והסוגה. – כל "פרוסה" מייצגת ערך כספי, שמועבר, בסופו של תהליך, ליוצרים.

במדיה החדשה, גובה התמלוגים תלוי במספר השימושים הספציפי בכל יצירה (למשל, מספר צפיות באינטרנט או ב-VOD). נתונים אלה מצטברים בתלי, עד למועד חישוב החלוקה. רק אז ניתן לדעת בדיוק כמה תמלוגים יקבל כל חבר בחלוקה הרלוונטית.

במקרה שלא נשמרו זכויות כנדרש בהסכם ההתקשרות עם מזמין העבודה, האם ניתן לבצע תיקון בדיעבד?

כן. בכל מקרה בו לא נשמרו זכויות, מנסח עורך הדין מטעמה של תלי תוספת (מסמך משפטי) להסכם המחיל את "סעיף תלי". לאחר חתימת הצדדים להסכם על תוספת זו, הזכויות מוחזרות ליוצר, שמעביר אותן לתלי, לצורך גבייה ותשלום התמלוגים. 

האם ניתן לקבל את התמלוגים באמצעות חברה?

כן. ברירת המחדל, אמנם, קובעת כי התמלוגים יועברו לחשבונו הפרטי של היוצר – זאת, כדי להעניק הגנה מרבית לאינטרס של היוצר הבודד ליהנות מהתמלוגים שמגיעים לו, מבלי שייאלץ לשתף, בעל כורחו, גורמים נוספים. אולם, ניתן לבקש להעביר את התשלום לחשבון בנק הרשום על שם חברה; ובלבד שמלוא מניותיה נמצאות בבעלותו/ם של חבר/י תלי.

האם דמי התמלוגים מחייבים בתשלום מע"מ?

תלי מעבירה את המע"מ בגין התמלוגים ישירות לשלטונות מע"מ, ומדווחת עליהם. דהיינו, סכומי התמלוגים מועברים לחברים ללא תוספת מע"מ. המשמעות: חברי תלי הרשומים כ'עוסק מורשה', צריכים להנפיק חשבונית מס עם מע"מ אפס. אין צורך לשלוח לתלי חשבונית מס ו/או קבלה.

בכל מקרה, יש להתייעץ עם רו"ח או יועץ מס בנוגע לדווח על תמלוגים למע"מ.

האם דמי התמלוגים חייבים בביטוח לאומי?

כן. תמלוגים, בדרך כלל, מהווים הכנסה פסיבית, הכנסה זו מוגדרת בחוק ביטוח לאומי כ"הכנסה אחרת": הכנסה שאינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כעובד עצמאי.

בכל מקרה, יש להתייעץ עם רו"ח בנוגע לתשלום לביטוח לאומי.

האם מנוכה מס הכנסה מהתמלוגים?

תלי מנכה לחברים מס על פי חוק., באחריות החבר לוודא כי אישור המס שלו הוסדר ומעודכן, ולהעבירו לתלי. במידה שלא, יש לגשת למס הכנסה ולהסדיר את הנושא. מספר תיק הניכויים של תלי: 935630590. תיאומי מס משכר אומנים/סופרים יש להעביר לתלי מדי שנה לעדכון.

על כל חבר לדעת, בהתאם למתחייב בחוק, שאם לא העביר לתלי אישור ניכוי מס מעודכן, ינוכה לו מס מרבי של 47%.

בכל מקרה, יש להתייעץ עם רו"ח בנוגע לתשלום למס ההכנסה.

היכן ניתן למצוא את "סעיף תלי", על מנת להכניס אותו לחוזי התקשרות?

באתר תלי. או בפנייה בדוא"ל: merav@tali-rights.co.il.

מהו הסיוע המשפטי שתלי מעניקה לחבריה?

כדי לוודא שאין בהוראות ובסעיפים אחרים של ההסכם ונספחיו כדי לגרוע, לסתור או לגבור על האמור ב"סעיף תלי", תלי מספקת לחבריה ייעוץ משפטי, טרם החתימה על ההסכם הסופי, בכל הנוגע לסעיף שמירת זכויות (ולגביו בלבד). שימוש בשירות זה, שמוענק לחברי תלי, הנו ללא תשלום.

האם חברים חדשים בתלי זכאים לקבל תמלוגים על שידורים של יצירות ששודרו טרם מועד הצטרפותם לתלי?

לא. חברי תלי זכאים לקבל תמלוגים אך ורק בגין שידורים שבוצעו החל מיום הצטרפותם לתלי ואילך מאחר ורק במועד ההצטרפות היוצר מעבר לתלי את הזכויות ביצירותיו. יחד עם זאת, תלי מאפשרת לחבר חדש להשתתף בחלוקת תמלוגים בגין שידורים שנעשו טרם מועד הצטרפותו, ובלבד שאותם תמלוגים עדיין לא חולקו במלואם, ומועד חלוקת התמלוגים בגין אותה "תקופת עבר" הוא אחרי הצטרפותו לתלי (בכפוף לשמירת הזכויות ביצירה).

כיצד ניתן להגן על תסריט/ סינוספסיס/ טריטמנט ליצירה אורקולית שעדיין לא הופקה, כדי למנוע "גניבה ספרותית"?

איגוד התסריטאים מעניק את שירות שמירת היצירה, כנהוג ביתר איגודי התסריטאים המקבילים בעולם. שיטת הרישום הייחודית מבטיחה ליוצר קיומה של ראיה מהימנה, באמצעותה יוכל להוכיח, בעת הצורך, כי במועד הרישום תסריטו היה קיים ושהוא טען לזכויות בו.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר איגוד התסריטאים.

האם ניתן לערער על תחשיב התמלוגים?

כן. חבר רשאי להגיש ערעור על חישוב תמלוגים כלשהו (לרבות חשבון מקורי או חשבון מתקן) של תלי. זכות הערעור תקפה למשך תקופה של 36 חודשים – מיום התשלום הראשון – או 12 חודשים מיום סגירת החשבון בגין החלוקה; לתקופה הארוכה מבין שניהם. הוראות אלה יחולו, בהתאם, גם על זכות הערעור של תלי.

דילוג לתוכן