אזור אישי

Search

En

כדי להבטיח קבלת תמלוגים על יצירה אור-קולית, חובה להכניס לכל התקשרות חוזית בין תסריטאי/במאי למזמין את "סעיף תל"י", ובשמו הרשמי – סעיף שמירת זכויות. עם זאת, חשוב להדגיש שהכנסת הסעיף להסכם אינה מספיקה. כדי להבטיח את שמירת הזכויות, יש לוודא שאין בהוראות או בסעיפים אחרים של החוזה ונספחיו כדי לגרוע, לסתור או לגבור על האמור ב"סעיף תלי".

חברי תלי מוזמנים להתייעץ, ללא תשלום, עם עורכי הדין של תלי, בנוגע לשמירת זכויות ביצירותיהם.

להלן נוסח סעיף תלי:

למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיפים ________ לעיל ו/או סעיפים __________ להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן רישיון של התסריטאי/הבמאי על פי הסכם זה, כפופים ואינם חלים על זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו, אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של התסריטים ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) של התסריטאי (לגבי התסריטים של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ושל הבמאי (לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה), אשר יישארו בידי התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י – חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ ("תלי") ו/או אל כל ארגון לניהול זכויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין סעיף זה ובין האמור בכל מקום אחר בהסכם זה יגבר האמור בסעיף זה.

בכל מקרה בו המפיקה או הגורם המשדר (לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי (להלן: "הצד השלישי"), לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת קיים הסכם לתשלום תמלוגים בין תלי והצד השלישי ובין אם לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור על-ידי הצד השלישי, כאמור.

 להורדת סעיף תלי המעודכן בפורמט PDF

לקבלת נוסח הסעיף בפורמט DOC ניתן לפנות למרב קליין בדוא"ל:
merav@tali-rights.co.il

דילוג לתוכן