חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

En

אזור אישי

חיפוש

En

אישור העברת זכויות לתל"י

"*" אינדוקטור שדות חובה

מצ"ב לבקשה זאת הסכם ביני ובין תל"י עליו חתמתי, לגבי העברת זכות השידור, זכות ההעמדה לרשות הציבור, זכות הביצוע הפומבי וזכות ההשכרה והעברת זכות לגביית גמול יוצרים בקשר לקלטות. ידוע לי כי אני רשאי להעביר לתלי זכויות כאמור רק לגבי חלק מיצירותיי וכי אין כל מחוייבות, מפורשת או משתמעת, שאעשה זאת לגבי כל יצירותיי, כי במקרה בו אעביר זכויות רק לגבי חלק מיצירותיי, אזי תלי תטפל רק בחלק אותו העברתי לידיה. אני מצהיר ומתחייב לקיים את הוראות ההסכם להעברת זכויות וכן לפעול בכפוף ובהתאם לאמור בבקשה זאת, להוראות התקנון של תל"י ולהחלטות מוסדותיה המוסמכים ובכללם האסיפה הכללית והדירקטוריון.

ולראיה באתי על החתום:

MM סלאש DD סלאש YYYY
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
דילוג לתוכן