החלטות האסיפה הכללית מיום 7.1.20

ביום שלישי 7/1/2020 התקיימה אסיפה כללית במשרדי תלי.

באסיפה התקבלו ההחלטות הבאות:

·         מר אורן חסון מונה כדירקטור חיצוני וכהונתו של מר אייל בן-שלוש, המכהן כדירקטור חיצוני, הוארכה בשלוש שנים נוספות.

·         אושר עדכון נוהל ועדת רפרטואר (העדכון התייחס למשך כהונת חבר ועדה מקרב חברי תלי, החלפתו במקרה של היעדרות רצופה ומינוי מחליף באופן מידי על ידי הדירקטוריון).

·         אושרה הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2018.

·         אושרה המשך כהונת משרד רו"ח סומך-חייקין KPMG כרו"ח המבקר של החברה.