כיצד לשמור זכויות

שמירת זכויות לצורך קבלת תמלוגים אמורה להתבצע במסגרת ההסכמים הפרטניים של החבר. היוצר יכול להעביר זכויות לתלי בכל שלב שהוא חפץ בכך. בדרך כלל החברים מעבירים את זכויותיהם בשלב ההצטרפות לתלי באמצעות חתימה על הסכם העברת זכויות. לחברי תלי קיימת אוטונומיה מלאה להחליט בכל שלב אילו זכויות יוצרים נשארות בידיהם. חבר תלי רשאי בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להעביר לתלי ו/או להחריג מתלי חלק מזכויות תלי לגבי חלק או מלוא יצירות התסריט והבימוי שלו וכן לא להעביר או להחריג את מלוא זכויות תלי.

לצורך שמירת זכויות מעמידה תלי לרשות חבריה ייעוץ משפטי ללא תשלום, וזאת בכל הנוגע לנוסח הסעיף הנכון שיאפשר לדעתה של תלי שמירת זכויות בהקשר של תמלוגים.

תלי מוצאת לנכון להסב את תשומת לבכם לכך שהצורך בהכללה במסגרת התקשרויותיכם של סעיף תלי (בעניין שמירת זכויותיכם לקבלת תמלוגים בקשר לתסריט ו/או לבימוי) תקף ושאיננו בא בסתירה עם הוראות אחרות, הוא צורך תקף וחיוני, בלי קשר ותלות באופן ההתקשרות שלכם כעצמאיים ו/או כעובדים שכירים מול גוף השידור/המזמין/המפיק. כלומר, עליכם להסדיר זאת בכל סוג של הסכם, לרבות במקרה שבו מדובר בחוזה למתן שירותים, חוזה העסקה או חוזה שנעשה באמצעות תאגיד מטעמכם.

יודגש שוב כי כל חבר תלי רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להחליט אם הוא שומר על זכויות ביצוע פומבי, זכויות שידור, זכויות השכרה וזכויות העמדה לרשות הציבור באיזה מיצירותיו. תלי לא נקטה ולא תנקוט כל סנקציה נגד חבר שלא ביצע "שמירת זכויות".

אולם, בשל העובדה שאי "שמירת זכויות" משמעה שהחבר אינו מאפשר לתלי לנהל את זכויותיו (שלא נשמרו), הרי משלא הועברו זכויות אלה אל תלי לא קמה לאותו חבר זכות שמנגד לקבל תמלוגים בגין אותה יצירה ספציפית, ויודגש כי לגבי כל יצירה אחרת של החבר שלגביה בוצעה "שמירת זכויות" או שההתקשרות לגביה נעשתה לפני המועד הקובע שהוא יום 7.8.2005, ישולמו לחבר תמלוגים ללא כל שינוי.

אי תשלום תמלוגים במקרה של "אי שמירת זכויות" מתייחס אך ורק להיקף של "אי שמירת הזכויות" (כגון, לגבי אותו גוף משדר או משתמשים שונים, לגבי התקופה המסוימת או לגבי סוג שימושים מסוים וכיו"ב).

לאחר שמתווספת למסד הנתונים של תלי יצירה חדשה של חבר תלי, החבר מתבקש להעביר לתלי עותק מההסכם המושחר (על כל נספחיו והמסמכים הקשורים אליו). אם ההתקשרות עם המפיק בנוגע ליצירה הייתה בעל פה, מתבקש החבר לחתום על תצהיר מול עו"ד. התצהיר מאשר את העובדה כי ההתקשרות בגין היצירה הייתה בעל פה.

כדי להקל על החברים וסוכניהם בעניין זה ואף להגן ביתר שאת על פרטיותם בכל הנוגע להסכמיהם הוחלט כי:

  • ההסכמים ייבדקו רק על ידי עורכי דין מטעמה של תלי.
  • לאחר העיון בהסכמים וכתיבת משוב ליוצר האם תל"י יכולה, עפ"י ההסכם שהוגש לעיון, לגבות ולשלם תמלוגים – יושמדו המסמכים ולא יישמרו!

כל חבר תלי, סוכניו, מייצגיו או עורכי דינו רשאים להעביר טיוטות הסכמים בדואר אלקטרוני לצורך קבלת משוב האם תל"י יכולה, עפ"י ההסכם שהוגש לעיון, לגבות ולשלם תמלוגים מטעמה של תלי. המשוב יתייחס לשמירת הזכויות. יודגש כי בכל מקרה לא יינתן ייעוץ בהקשר המסחרי של העסקה נשוא ההסכם.

חבר המעוניין להעביר הסכם לבדיקה חייב להשמיט, למחוק או להשחיר את כל התנאים המסחריים, הכספיים והמספריים נשוא ההתקשרות, לרבות כל סעיף המסדיר תשלומים, מועדי תשלום, תעריפים, תוספות והטבות.

וכן רשאי כמובן לשם שמירת פרטיותו שלו, להשמיט, למחוק או להשחיר נתונים אחרים הקשורים לצנעת הפרט שלו.

במקרה של הסכם בעל פה, יכול חבר תלי לפנות לעו"ד מרשימת עורכי הדין שלהלן ולתאם איתו חתימה על תצהיר ללא תשלום. כל עורכי הדין ברשימה הם מאזור המרכז. חבר תלי המעוניין בחתימה על תצהיר ואינו מתגורר באזור המרכז יפנה לאחראית קשרי חברים לצורך קבלת סיוע.

עו"ד שלומי זכריה - טלפון: 5275273- 03, ת"א.

 

חבר המעוניין לפרוש מתלי יהיה רשאי לפרוש בכל עת באמצעות הודעה בכתב (בכפוף להסכם שנחתם עמו). בעת פרישתו היוצר עדיין יחויב כלפי תלי בכל הנוגע להסכמי רישיון התקפים במועד פרישתו עד מועד סיומם.

בנוסף, אם החריג החבר את מלוא זכויות תלי בכל יצירותיו, אזי משמעו של דבר הוא שפרש מתלי.