הצורך בשמירת זכויות

בחקיקה הישראלית לא מעוגנת זכות ספציפית לתמלוגים. הזכות לתמלוגים נובעת מזכויות היוצרים ביצירה. לכן במשך השנים ניסו גורמים שונים ליטול את זכויות היוצרים לתמלוגים לעצמם. חוק זכויות היוצרים החדש יצר מציאות עוד יותר נזילה בהקשר זה, כשקבע שהשאלה למי שייכות זכויות היוצרים תיקבע – בהיעדר מסמך הסכמי מפורש – לפי הנסיבות.  על כן חשוב במציאות החדשה שנוצרה כי תהיו מודעים לכך שדרושה, יותר מבעבר, ודאות ובהירות בנושא שמירת הזכויות לתמלוגים בידי החבר או אי-שמירתן על פי החלטת החבר.

בהבנת החשיבות של הצורך בשמירת זכויות היוצר יש לקחת בחשבון שהיוצרים פועלים בשוק תקשורת הכולל "שחקנים" בעלי מעמד חזק במיוחד, חלקם אף בעלי מונופולים, ומטרתה של תלי היא לשמור על זכויות היוצר הבודד על מנת שלא "יימחקו" על ידי גופים אלו.

כדי שלחבר תלי, תסריטאי ו/או במאי, תהיה הזכות לקבלת תמלוגים בגין הביצוע הפומבי, השידור, ההשכרה וההעמדה לרשות הציבור של יצירת התסריט ו/או הבימוי שלו, עליו לבצע שמירת זכויות. הבחירה אם לשמור על הזכויות לתמלוגים היא של כל חבר בנפרד כמובן, לפי שיקוליו. 

שמירת הזכויות משמעה שחבר תלי מעגן -- במסמך בכתב החתום על ידי כל הצדדים הנוגעים -- שיישארו בידיו זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור, וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של  יצירת התסריט ו/או הבימוי).

בנוסף, במסגרת הסדר כאמור על חבר תלי לוודא שהזכויות השמורות ניתנות להעברה לחברת תמלוגים כלשהי, לרבות לתלי.

כידוע, תלי הצליחה להגיע להסכמה עם כל גופי השידור המסחרי והממלכתי בישראל: רשת, קשת, ערוץ 10, YES, HOT, רשות השידור והטלוויזיה החינוכית וכן עם משתמשים נוספים כגון גופי הפקה, וחברות סלולר ואינטרנט. לפי הסכמות אלה התחייבו גופי השידור לא לחסום אתכם משמירת זכויותיכם לתמלוגים ולאפשר לכם לשמור זכויות יוצרים בידיכם – ככל שזו תהיה החלטתכם וכך בחרתם.

מאחר שלגופי השידור כוח רב ולרוב הם אלה המכתיבים תנאי התקשרות, חשוב לבדוק שבנוסחים האחידים של החוזים המוגשים לכם מעת לעת לא נכללת הוראה שלפיה אתם "מסכימים" לוותר על כל זכויותיכם לתמלוגים. זאת אלא אם הדבר נעשה בהסכמתכם ובידיעתכם המלאה.  

מטרתו של דף זה היא ליידע כל חבר תלי על המצב המשפטי הנוהג. אין באמור לעיל משום הנחיה או המלצה של תלי, וכל חבר יקבל את החלטתו לפי נסיבותיו ושיקוליו הוא.