שמירת זכויות לאור חוק זכויות יוצרים (2007)

בהמשך להודעות שנשלחו לחברי תלי בעבר בעניין חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007 ("חוק זכות יוצרים החדש"), אנו מוצאים לנכון לחזור, להדגיש ולהבליט בפניכם את המשמעויות הנובעות מהחידושים של חוק זכות יוצרים החדש, בשתי סוגיות:

 • הסיכון לאובדן זכויות ביצירות מוזמנות בהיעדר הסכם בכתב מפורש וברור.
 • הסיכון באי התייחסות לכל ארבע סוגי הזכויות שבהן תלי מייצגת אתכם לאחר חוק זכות יוצרים החדש.

 1. יצירות מוזמנות ללא הסכם

  • בחוק זכויות יוצרים הישן, זכות יוצרים יכלה להיות מועברת בכתב בלבד, ולכן הכלל היה שאם היוצר לא העביר זכויות בכתב לאדם אחר, אזי נשמרו זכויותיו.
  • חוק זכות יוצרים החדש שינה כלל זה ולכן אתם עלולים להיות חשופים לאובדן זכויותיכם על ידי טענות של המזמין (כגון: גוף שידור או מפיק) בדבר קיומן של הבנות בעל פה או ויתור על ידי התנהגות. עיגון בכתב, בהסכם, של נושא הזכויות באופן מפורש וברור ימנע מצב זה, שבו יינטלו זכויותיכם בלא שהתכוונתם לכך.
  • בכל מקרה שבו אתם נמצאים בכל זאת במצב שיצרתם יצירה בהזמנה ללא הסכם, אנו ממליצים שתפנו בהקדם למנהלת חברים ותיעוד בתלי, מרב קליין, על מנת להתעדכן במשמעויות של הסכם בעל פה.
 2. ארבעת סוגי הזכויות המיוצגות על ידי תלי

  יש לשים לב לכך ש"שמירת הזכויות" לשם ייצוגן על ידי תלי צריכה להתייחס לארבע הזכויות המיוצגות כעת על ידי תלי שהן:

  • זכויות הביצוע הפומבי (הנוגעות לשימוש במקומות פומביים, לדוגמא: מטוסי אל על);
  • זכויות ההשכרה (הנוגעות להשכרה, לדוגמה: קלטות או דיסקים);
  • זכויות השידור (הנוגעות לשידור בטלוויזיה או באמצעי אחר);
  • זכויות ההעמדה לרשות הציבור (הנוגעות להעמדה לרשות הציבור, לדוגמה: אינטרנט, VOD או סלולר).

  יש להסדיר בכתב ובאופן מפורש וברור את עמדתכם לגבי שמירת כל אחת מארבע הזכויות הנ"ל.

  לשם ההמחשה: אם, למשל, שמרתם מבחינת תלי על זכויות הביצוע הפומבי, ההשכרה והשידור אך לא שמרתם על זכות ההעמדה לרשות הציבור (שהיא הזכות הנוגעת לעולם הניו- מדיה; כגון: אינטרנט, VOD וסלולר), אזי תהיו במצב שבו ניתן יהיה לטעון כי העברתם בכך את זכות השימוש ביצירתכם באינטרנט – לגוף השידור, למפיק או למזמין עבודה אחר, מה שעלול לגרום לאיבוד התמלוגים בגין זכות זו (בעוד שלגבי שידור או כל אחת מהזכויות האחרות תמשיכו להיות זכאים לקבלת תמלוגים).

לנוחותכם, להלן נוסח סעיף לדוגמה ששומר על זכויותיכם בהקשר של תלי:

למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיפים ________ לעיל ו/או סעיפים __________ להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן רישיון של התסריטאי/הבמאי על פי הסכם זה, כפופים ואינם חלים על זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו, אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של התסריטים ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) של התסריטאי (לגבי התסריטים של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ושל הבמאי (לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה), אשר ישארו בידי התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י - חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ ו/או אל כל ארגון לניהול זכויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין סעיף זה ובין האמור בכל מקום אחר בהסכם זה יגבר האמור בסעיף זה. בכל מקרה שבו המפיקה או הגורם המשדר (לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי (להלן: "הצד השלישי"), לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת קיים הסכם לתשלום תמלוגים בין תלי והצד השלישי ובין אם לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, כאמור.

נוסח סעיף זה איננו מחייב אתכם כמובן, ואינו בא להחליף כל התייעצות פרטנית עם נציגיכם, סוכניכם ועורכי דינכם.

אנו מבקשים להדגיש כי אין באמור כדי לחייב אתכם לשמור על זכויותיכם ביצירה, דבר הנתון לשיקול דעתכם בכל מקרה. המטרה היא רק ליידע את מי שחפץ לשמור על זכויותיו – על האופן הנכון לעשות כן במציאות היותר מורכבת שנוצרה לאחר כניסת חוק זכויות היוצרים החדש לתוקפו.

 1. סעיף 35 (א) לחוק זכות יוצרים החדש שכותרתו "יצירה מוזמנת" קובע כי:

  "ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעל הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע."

  סעיף זה דן ביצירות מוזמנות שמשמען כל היצירות ובכלל זה תסריט ו/או בימוי שאותן אתם יוצרים כתוצאה מהתקשרות עם מזמין כלשהו (כגון: גוף שידור או מפיק).

 2. אמנם, סעיף 35 (א) לחוק זכות יוצרים החדש מציין כי הבעלות הראשונה ביצירה היא של היוצר, אך בניגוד למצב שהיה מכוח חוק זכות יוצרים הישן יכול עתה המזמין לטעון כי הבעלות הועברה אליו על ידיכם בעל-פה ו/או בהתנהגות, וזאת אף בהיעדר הסכם בכתב (או בהתקיים הסכם בכתב בין היוצר והמזמין אשר לא דן בזכויות) אשר קבע זאת.

 3. לכן, ככל שברצונכם למנוע מצב שבו זכויות היוצרים שלכם "מועברות" בלא שהתכוונתם לכך – ביכולתכם למנוע זאת על ידי הקפדה (בעצמכם וכן באמצעות נציגיכם, סוכניכם ועורכי דינכם) על שמירת זכויותיכם במפורש ובכתב בהסכם. מובן שדברים אלה אינם רלוונטיים ליוצר המחליט מרצונו החופשי להעביר את זכויותיו לקבלת תמלוגים לצד שלישי כלשהו.