נוסח סעיף שמירת זכויות

"סעיף תלי" הינו סעיף שנועד לשימוש כל חבר המעוניין בשמירת זכויותיו לתמלוגים על מנת שיוכל בעתיד לקבל תמלוגים מתלי בגין שימושים עתידיים ביצירתו:

להלן נוסח סעיף תלי המעודכן:

למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיפים ________ לעיל ו/או סעיפים __________ להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן רישיון של התסריטאי/הבמאי על פי הסכם זה, כפופים ואינם חלים על זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו, אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של התסריטים ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) של התסריטאי (לגבי התסריטים של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ושל הבמאי (לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה), אשר יישארו בידי התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י - חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ ("תלי") ו/או אל כל ארגון לניהול זכויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין סעיף זה ובין האמור בכל מקום אחר בהסכם זה יגבר האמור בסעיף זה.

בכל מקרה בו המפיקה או הגורם המשדר (לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי (להלן: "הצד השלישי"), לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת קיים הסכם לתשלום תמלוגים בין תלי והצד השלישי ובין אם לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור על-ידי הצד השלישי, כאמור."

 

להורדת סעיף תלי המעודכן בפורמט PDF לחץ כאן.

יודגש כי עצם הכנסתו של הסעיף באופן אוטומטי לא די בה, וכי יש לוודא שאין באיזה מההוראות של ההסכם הנוגע, נספחיו או מסמכים הקשורים אליו, כדי לגרוע, לסתור או לגבור על האמור בסעיף תלי. לכן מומלץ לפנות לתלי לייעוץ גם לאחר הכנסת הסעיף.