תשובות לשאלות נפוצות

  • חבר רשאי להגיש ערעור (להלן: "זכות הערעור" ו"ערעור") על חישוב תמלוגים (להלן: "תחשיב תלי") כלשהו (לרבות חשבון מקורי או חשבון מתקן) של תלי (להלן "זכות הערעור").
  • זכות הערעור תקפה למשך תקופה של 36 (שלושים ושישה) חודשים מיום התשלום הראשון או 12 חודשים מיום הגמר חשבון בגין החלוקה, לתקופה הארוכה מבין שניהם.
  • הוראות אלה יחולו בהתאם גם על זכות הערעור של תלי.
  • הנוהל ייכנס לתוקף החל מיום 5/4/12.

מיומה הראשון קיבלה תלי החלטה שלפיה חבר תלי יכול להיות רק היוצר עצמו, ולכן היא מעבירה את התמלוגים המגיעים באופן אישי ליוצר ולא לאף נציג מטעמו.

החלטה זאת נועדה לתת הגנה מרבית לאינטרס של היוצר ליהנות במישרין מהתמלוגים שלו בלי שייאלץ לשתף בעל כורחו גורמים נוספים.

חבר תלי יוכל לקבל תמלוגים באמצעות חברה רק כאשר מדובר בחברה שמלוא מניותיה המוקצות, מכל מין וסוג, נמצאות אך ורק בבעלותו או בבעלותם של חברי תלי, כאשר אחד מבעלי מניותיה הוא חבר תלי הזכאי וכל יתר בעלי המניות הביעו הסכמה להעברה כאמור.

תלי מבצעת חישוב של החלוקה בכל גוף משדר בהתאם לסכום שגבתה מגוף השידור ובהתאם לשימושים של הגוף המשדר בכלל היצירות של תלי, שימושים המשפיעים על גובה התמלוגים, לדוגמה: שעת השידור, תדירות השידור וכד'. במדיה החדשה, סכום התמלוגים תלוי גם בכמות השימוש הספציפי בכל יצירה (למשל צפיות באינטרנט או VOD). נתונים אלה מצטברים בתלי עד למועד חישוב החלוקה, ורק אז ניתן לדעת בדיוק כמה תמלוגים יקבל כל חבר בחלוקה הנוגעת.

איגוד התסריטאים מעניק את שירות שמירת היצירה, כנהוג ביתר איגודי התסריטאים המקבילים בעולם, שיטת הרישום הייחודית מבטיחה ליוצר קיומה של ראיה מהימנה, שבאמצעותה יוכל להוכיח, בעת הצורך, כי במועד הרישום תסריטו היה קיים וכי הוא טען לזכויות בו.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר איגוד התסריטאים

על תמלוגים יש מע"מ, אך לתלי הסדר עם רשויות מע"מ שלפיו תלי היא זו שמעבירה את המע"מ על התמלוגים ישירות אליהם, ואילו החברים מקבלים את הסכום ללא מע"מ. מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם לגבי האופן שבו עליכם להוציא חשבונית והאופן שבו עליכם לדווח למע"מ על התמלוגים.

חוק ביטוח לאומי קובע כי "עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו- (8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה"; כלומר מי שיש לו הכנסה מעסק אמור לשלם עבורה דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

בדרך כלל, תמלוגים מהווים הכנסה פסיבית. הכנסה זו מוגדרת בחוק ביטוח לאומי החל משנת 2008 כ"הכנסה אחרת": הכנסה מהמקורות המפורטים בס' 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי". החוק קובע כי מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח גם על "ההכנסה האחרת", כאשר לא תובא בחשבון הכנסה פסיבית שאינה עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק (סכום של כ -24,921 שקל בשנת 2011).

כלומר, מי שההכנסה מתמלוגים מהווה אצלו הכנסה מעסק, מחויב עליה בדמי ביטוח בכל מקרה. מי שההכנסה מהווה אצלו הכנסה שאינה מעסק, יחויב בדמי ביטוח רק לגבי הכנסה העולה על 25% משכר המינימום.

תלי איננה חייבת בניכוי דמי ביטוח. יחד עם זאת, אנו ממליצים ליוצרים להיוועץ ברו"ח בנוגע לתשלום לביטוח לאומי.

תלי מנכה לחברים מס על פי חוק. לאור זאת, תלי קולטת  את האישורים ישירות מאתר מס הכנסה. באחריות החבר לוודא כי האישור שלו נמצא באתר, ובמידה שלא עליו לגשת למס הכנסה ולהסדיר את הנושא. מספר תיק הניכויים של תלי: 935630590.

על כל חבר לדעת, בהתאם למתחייב בחוק, כי אם לא העביר אישור מעודכן לתלי, בחלוקת התמלוגים ינוכה לו מס מרבי של 47%.

בחוק זכויות יוצרים החדש (חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007) קיימים כמה שינויים הנוגעים לתחום התמלוגים של תלי. נציין שניים מהחשובים בהם:

  1. השינוי הראשון: בחוק החדש הוגדרו באופן נפרד ארבע זכויות; שתי זכויות שכבר נכללו בחוק הישן: זכות הביצוע הפומבי וזכות ההשכרה, ושתי זכויות חדשות: זכות השידור וזכות ההעמדה לרשות הציבור. כל זכות מתייחסת לסוג שימוש אחר, וכדי שתלי תוכל לשלם לכם תמלוגים בגין כל אחת מארבע הזכויות הנ"ל, עליכם לקבל ייעוץ משפטי מתלי ו/או מעורכי דינכם ולוודא שמתבצעת "שמירת זכויות" מבחינת תלי בנוגע לכל ארבע הזכויות.
  2. השינוי השני: חוק זכויות יוצרים הישן קבע שהעברת זכויות מהיוצר לצד שלישי צריכה להיות בכתב. סעיף 35 (א) לחוק החדש העוסק ביצירה מוזמנת קובע כי: "ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע". מכאן, בחוק החדש הבעלים הראשון של זכות היוצרים הוא היוצר. אולם החוק מאפשר לקבוע שזכויות היוצר ביצירה המוזמנת הועברו במלואן או בחלקן אף אם לא הייתה הסכמה בכתב בין הצדדים. לכן האינטרס של היוצר הוא לעגן את זכויות היוצרים שלו ואת סוגיית סעיף תלי בהסכם בכתב שייחתם על ידי כל הצדדים, שאם לא כן אז עלולה להיות מוחלת לעתים פרשנות שתהיה לרעת היוצר.

להלן סעיף תלי. בנוסף לכך, קיימים סעיפי תלי רלוונטיים מול גופי שידור מסוימים, ואותם ניתן לקבל ממרב קליין, אחראית חברים בתלי, באמצעות המייל: merav@tali-rights.co.il.

תלי מעניקה סיוע משפטי בשלושה תחומים:

  1. מתן משוב ליוצר לפני חתימת הסכם בכל הנוגע לסעיף שמירת זכויות לתמלוגים ("סעיף תלי"). החבר רשאי אך אינו חייב להעביר לעיון עורכי דינה של תלי הסכם טרם חתימתו. יחד עם זאת, תלי ממליצה לחבר לעשות כן (ויודגש שאין הדבר בא להחליף את עורכי הדין, הסוכנים, רואי החשבון או הנציגים של החבר) כי הדבר עשוי להפחית את הטרטור העלול להיגרם לחבר כשיתבקש על ידי תלי לתקן הסכם שכבר חתם עליו; למשל, אם בבדיקת "שמירת זכויות" המבוצעת על ידי תלי לגבי כל הסכם המתייחס ליצירה הנכללת בחלוקה, יימצא כי לא הייתה "שמירת זכויות" או שהייתה "שמירת זכויות חלקית", יתבקש החבר להחתים את הגוף שעמו חתם על נספח תיקון שיבטיח את זכותו לקבל תמלוגים מתלי.  
  2. חבר שלא הצליח לשמור זכויות בהסכמים שנחתמו בעבר ומבקש לתקן את סעיפי הזכויות יכול לקבל ייעוץ משפטי מתלי בנושא.

חבר המעוניין בסיוע משפטי מתבקש לפנות למרב קליין, אחראית חברים בתלי, באמצעות המייל: merav@tali-rights.co.il 

בכל נושא הקשור לחברותך בתלי ניתן לפנות למרב קליין, אחראית חברים, בטלפון: 03-5669574, שלוחה 6, או במייל: merav@tali-rights.co.il.

מבחינה פורמלית, חבר זכאי לקבל תמלוגים אך ורק בגין שידורים שבוצעו החל מיום הצטרפותו לתלי ואילך. יחד עם זאת, תלי מאפשרת לחבר חדש להשתתף בחלוקת תמלוגים בגין שידורים שנעשו טרם מועד הצטרפותו, ובלבד שאותם תמלוגים עדיין לא חולקו במלואם, ומועד חלוקת התמלוגים בגין אותה "תקופת עבר" הוא אחרי הצטרפותו לתלי.