מושגי יסוד

תיקון שמתבצע בתחשיב תמלוגים לאחר חישוב החלוקה והעברת התשלום וזאת עקב קבלת נתונים מעודכנים, גילוי טעות, ערעור של החבר על תחשיב שהתקבל, ערעור של חבר על קביעת סוגה שהתקבל.

תהליך חישוב שבו מתחלקת "עוגת" התמלוגים בגין שימושי משתמש מסוים בתקופת זמן נתונה בין היצירות השייכות לרפרטואר היצירות של תלי ובלבד שהתקיימה לגביהן שמירת זכויות. זאת בהתאם לשימושים ביצירה ולקריטריונים של ניקוד שידורים. לדוגמה חלוקת המחצית הראשונה של שידורי ערוץ 10.

יצירות בסוגות הנכללות בהגדרת רפרטואר תלי ושזכויות הביצוע הפומבי, השידור, ההעמדה לרשות הציבור וההשכרה שלהן, בכל הנוגע לתסריט ו/או לבימוי, הועברו לתלי על ידי חבריה .

רפרטואר התסריט ורפרטואר הבימוי של תלי.

לפרטים נוספים עיינו בדף רפרטואר.

גוף שידור או כל גוף או ארגון שמשתמש בזכויות הביצוע הפומבי, השידור, ההעמדה לרשות הציבור או ההשכרה של יצירות מרפרטואר תלי.

העברה מרוכזת של התמלוגים לחשבונות החברים וזאת בגין חלוקה אחת או מספר חלוקות שונות אשר נקבעו לאותו מועד.