תהליך התשלום

העברת התשלום

יעד העברת התמלוגים

התמלוגים משולמים לחברי תלי בלבד או ליורשיהם על פי חוק.

אפשר לבקש העברת התמלוגים לצד ג' רק כאשר מדובר בחברה הנמצאת בבעלותו המלאה של החבר.

עם קבלת התשלום, יקבל החבר גם שני דוחות בדואר. הראשון מהווה דוח מסכם והשני הינו דוח המפרט את היצירות שבגינן התקבלו התמלוגים.

העברת התשלומים והחזרי מס"ב (מערכת סליקה בנקאית)

לצורך ייעול התשלום, תלי מעדיפה להעביר את התשלומים לחשבון הבנק של החבר ע"י מערכת סליקה בנקאית (מס"ב). עם זאת, ניתן לבקש לקבל את התשלום בהמחאה (אם החשבון של החבר איננו מעוקל). לא ניתן לקבל את התשלום במזומן.

תשלום שחזר ממס"ב בשל פרטי בנק לא נכונים ישולם בתחילת החודש שלאחר מועד התשלום. במקרה שבו הסכום משמעותי לחבר, אפשר לפנות לתלי ולבקש לקבל את התשלום בהמחאה בפרק זמן קצר יותר. בתלי ייעשה מאמץ להוציא את ההמחאה בהקדם. זכרו, אם החלפתם פרטי חשבון הבנק, יש לעדכן את תלי באופן מיידי.

ניכוי מס במקור

מומלץ לוודא כי אישור הניכוי במקור שברשותכם הינו בתוקף ושהפרטים מעודכנים בתלי. ללא אישור תקף, ינוכה מהתמלוגים הסך המקסימלי של 47%.

מס ערך מוסף

סכומי התמלוגים משולמים ללא תוספת מע"מ. המע"מ מועבר על ידי תלי לשלטונות מע"מ ישירות. חברי תלי שהינם עוסקים מורשים יכולים להוציא חשבונית מס עם מע"מ אפס. מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם בקשר לדיווח המתאים לכם.

אין צורך לשלוח לתלי קבלה או חשבונית מס!

יחד עם זאת, חובתכם על פי חוק לדווח על ההכנסה מתמלוגים הן למס הכנסה והן למע"מ (בדיווח התקופתי למע"מ בקטגוריה "עסקאות פטורות או בשיעור אפס"). תלי תהיה מחויבת להעביר לשלטונות המס, באם תתבקש, את כל הנתונים הנוגעים לתשלום התמלוגים לחברי תלי.

ביטוח לאומי

חוק ביטוח לאומי קובע כי "עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו- (8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה"; כלומר מי שיש לו הכנסה מעסק אמור לשלם עבורה דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

בדרך כלל, תמלוגים מהווים הכנסה פסיבית. הכנסה זו מוגדרת בחוק ביטוח לאומי החל משנת 2008 כ"הכנסה אחרת": הכנסה מהמקורות המפורטים בס' 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי". החוק קובע כי מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח גם על "ההכנסה האחרת", כאשר לא תובא בחשבון הכנסה פסיבית שאינה עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק (סכום של כ -24,921 שקל בשנת 2011).

כלומר, מי שההכנסה מתמלוגים מהווה אצלו הכנסה מעסק, מחויב עליה בדמי ביטוח בכל מקרה. מי שההכנסה מהווה אצלו הכנסה שאינה מעסק, יחויב בדמי ביטוח רק לגבי הכנסה העולה על 25% משכר המינימום.

תלי איננה חייבת בניכוי דמי ביטוח. יחד עם זאת, אנו ממליצים ליוצרים להיוועץ ברו"ח בנוגע לתשלום לביטוח לאומי.