כיצד מחולקים התמלוגים

תהליך תשלום התמלוגים לחברי תלי

תלי מרכזת את חלוקת התמלוגים לתסריטאים ולבמאים במספר מועדי תשלום במהלך השנה. יחד עם זאת, מדי חודש מועברים תמלוגים בגין תיקונים או השלמות לחברים שלא הספיקו להעביר חומרים נדרשים לפני תאריך החלוקה המקורי. התמלוגים מועברים ישירות לחשבון הבנק של החבר, פירוטי החשבונות נשלחים לחברים בדואר.

חישוב סכומי התמלוגים

כשבועיים לפני מועד החלוקה מחשבים בתלי את החלוקות הנכללות במועד התשלום הקרוב, שעל פיהן נקבעים סכומי התמלוגים המועברים לחברי תלי. חישוב החלוקה מתבצע בהתאם לפרמטרים שמפורטים בדף רפרטואר תלי.

ברצוננו להבחין בין שני מושגים שאנו משתמשים בהם בתלי:

  • חלוקה - תהליך החישוב שבו מתחלקת "עוגת" התמלוגים בין היצירות השייכות לרפרטואר היצירות של תלי, בגין שימושי משתמש מסוים (ערוץ שידור או ניו- מדיה) בתקופת זמן נתונה, ובלבד שהתקיימה לגביהן שמירת זכויות. זאת בהתאם לשימושים ביצירה ולקריטריונים של ניקוד השימושים.
  • מועד תשלום תמלוגים (מועד תשלום) - העברה מרוכזת של התמלוגים לחשבונות החברים בהתאם לתחשיבים שהופקו בחלוקות. יש להקדים ולבצע את הנדרש לצורך קבלת התמלוגים כדי לקבל את התמלוגים בזמן (עיינו בסעיף הבא: הדרישות מחבר תלי לצורך קבלת תמלוגים). לאחר חישוב החלוקה יכול חבר תלי לבקש לדעת את גובה התמלוגים שלהם הוא זכאי בחלוקות השונות. יחד עם זאת, יש לזכור כי ייתכן שהנתונים שיקבל לא יהיו זהים לסכום שיקבל בפועל במועד העברת התשלום כיוון שעד יום זה ייתכן שירשמו תנועות נוספות בחשבונו (חשבונות מתקנים, עדכון מצב זכויות, החזרי מס וכיו"ב).

תנאים לקבלת תמלוגים

כדי לקבל תמלוגים חבר תלי מתבקש: 

א. הוכחת שמירת זכויות ביצירה

שמירת זכויות ביצירה הינה תנאי הכרחי לקבלת תמלוגים מתלי. ללא הוכחת שמירת זכויות, החבר אינו זכאי להשתתף בחלוקה ולא מחושבים לזכותו תמלוגים.

הוכחת שמירת זכויות ביצירה נעשית על ידי הצגת עותק של הסכם חתום מול המפיק/ גוף השידור על כך שהיוצר שמר על זכויותיו ביצירה לצורך קבלת תמלוגים. אם אין הסכם חתום, יחתום החבר על תצהיר מול עורך דין.

עותק מההסכם ניתן לשלוח בפקס, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני. יש להשחיר בהסכם פרטים הנוגעים לתנאים הכספיים (סכומי כסף) וכן סעיפים הנוגעים בצנעת הפרט. תלי לא תוכל לבדוק הסכם שלא יושחרו בו כל התנאים המסחריים. ההסכם נבדק על ידי היועץ המשפטי של תלי ומושמד לאחר מתן חוות דעת בנוגע לשמירת הזכויות.

הוכחת שמירת זכויות נדרשת רק ביצירות שההתקשרות בגינן בין היוצר למפיק או לגוף השידור הייתה לאחר המועד הקובע (1/8/2005). 

פרטים נוספים על שמירת זכויות.

ב. אישור פרטי היצירה הפרטנית והעברת זכויות לתלי

אישור היצירה - אישור הנתונים הרשומים בתלי לרבות הסוגה, משך הזמן וחלוקת האחוזים בין היוצרים ביצירה.

העברת זכויות ביצירה הפרטנית - בעת ההצטרפות לתלי מעבירים המצטרפים את זכויות הביצוע הפומבי,ההשכרה, ההעמדה לרשות הציבור וזכויות השידור לתלי באמצעות הסכם בכל יצירותיהם הקיימות והעתידיות (אלא אם החריגו יצירה במפורש). למרות זאת וכדי להסיר כל ספק נדרש אישור פרטני גם לכל יצירה הנוספת למסד הנתונים של תלי.

בניגוד לבדיקת שמירת הזכויות, אישור זה אינו תנאי לעצם הזכאות לתמלוגים אלא תנאי לתשלום בפועל. חבר אשר לא ייתן את אישורו, ישתתף בחלוקה ויחושבו לזכותו תמלוגים, אך הוא לא יקבל אותם בפועל עד לאישור האמור.

אפשר לבצע את אישור היצירה על ידי מענה ב"השב" (reply) על הודעת הדואר האלקטרוני שנשלחת מתלי תחת הכותרת "דוח אישור והעברת זכויות ביצירה הפרטנית" ומכילה את פרטי היצירה; כמו כן, ניתן לבצע את אישור היצירה על ידי הדפסת ההודעה, חתימה ידנית ושליחה בפקס או בדואר רגיל.

"דוח אישור והעברת זכויות ביצירה הפרטנית" כולל את היצירות של החבר אשר נוספו למסד הנתונים של תלי מאז הפעם האחרונה שאישר והעביר זכויות. ייתכן שיופיעו בדוח יצירות שאינן נכללות בהעברת הכספים הקרובה.

תלי פועלת על מנת להקדים ולבקש מהחברים את הצגת ההסכמים ואת אישור הזכויות. כמו כן, היא נערכת להודיע לחברים על יצירות חדשות שלהם שנרשמות במסד הנתונים באופן שוטף. לכן, נבקשכם להגיב במהירות לפניות שלנו על מנת להסדיר את העברת התמלוגים במועד.

הסכמים אשר יגיעו לתלי עד שבועיים לפני מועד חישוב החלוקה (וחמישה שבועות לפני מועד התשלום) יטופלו במסגרת החלוקה.

יש לזכור כי בדיקת זכויות ואישור פרטי יצירה והעברת זכויות הן שתי דרישות הנדרשות מהחבר פעם אחת בלבד לגבי כל יצירה. לאחר עדכון הפרטים במסד הנתונים, התמלוגים ישולמו ללא כל בדיקה מקדימה.

לתשומת לבם של תסריטאים שגם מביימים, ובמאים שגם כותבים:

לצורך קבלת תמלוגים הן כתסריטאים והן כבמאים יש להעביר זכויות נפרדות לתלי, זכויות בגין תסריטים וזכויות בגין בימוי. מאז נובמבר 2004 כל יוצר המצטרף לתלי מקבל כברירת מחדל את ההסכם הנוגע לתסריטים ולבימוי, ולכן מיוצג הן כתסריטאי והן כבמאי וזכאי לקבלת תמלוגים בשני סוגי היצירה.

לעתים חברים מוצאים את עצמם מופתעים מכך שתלי אינה משלמת להם "אוטומטית" תמלוגים בשני התחומים, אף שהם חברים. ובכן, תשלום התמלוגים אינו אוטומטי; יש זכויות תסריט ויש זכויות בימוי. על מנת לקבל תמלוגים בשני התחומים, יש להעביר זכויות בשני התחומים, כך שתלי תוכל לייצג אתכם בשני התחומים.

אם אינכם בטוחים כיצד אתם רשומים, צרו עמנו קשר ואנו נבדוק את סוג הזכויות שהעברתם ובמידת הצורך נשלח לכם הסכם משולב.